Hvad lavede de gamle aner? 25. juni 2013
Der er taget udgangspunkt i Hans Bjørn Galbo-Jørgensens aner.
Den angivne stilling angiver den bedste stilling, som anen har opnået, og hver ane er kun optalt med én stilling
Hovedparten af kvinderne var medhjælpere på gårde, og det er ikke optalt
Landbrug Antal Håndværk Antal Fiskeri og søfolk Antal Offentligt ansat Antal Privat ansat Antal Selvstændig Antal Gejstlige Antal Adelige og konger Antal
Afbygger 1 Arbejder 1 Admiral 2 Amtmand 1 Bogbinder 1 Direktør 1 Kirkeværge 1 Adelsmand 4
Aftægtskone 2 Barber 1 Bådsmand 1 Amtsskriver 1 Butiksejer m/trikotage 1 Købmand 6 Medhj. v/præst 1 Adelsdame 1
Aftægtsmand 2 Blymester 3 Fisker 9 Biskolelærer 1 Brødkusk 1 Medhj. hustru 1 Provst 1 Baron 2
Almisselem 1 Bødker 4 Koffardiskipper 1 Borgmester 2 Francesse 2 Musikdirektør 1 Præst 13 Dronning 2
Bolsmand  6 Drejer 1 Matros 2 Byskriver 1 Færgekarl 1 Musiker 1 Præstekone 3 Fyrste 1
Bonde / Husbonde 13 Gartner 4 Skipper 4 By- og Herredsfoged 4 Husbestyrerinde 1 Skribent 1 Skriver f. domprovst 1 Grevinde 1
Daglejer 2 Glarmester 1 Skibskaptajn 4 Herredsskriver 1 IT konsulent 1 Urtekræmmer 1 Sognedegn 2 Høvding 1
Forpagter 1 Guldsmed 1 Skibsreder 3 Høvedsmand 2 Journalist 1 Vinhandler 1 Sognepræst 10 Konge 11
Fæster / Fæstebonde 56 Hattemager 2 Styrmand 1 Inspektør v/korntørring 1 Kontorassistent 1 Vognmand 2 32 Jarl 8
Godsejer 2 Hjulmand 2 Sømand 1 Jordemoder 1 Kusk 1 Værtshusholderske 1 Lavadelsmand 1
Godsforvalter 2 Kleinsmed 2 28 Jurisdiktfoged 1 Laboratorieass. 1 16 Prins 2
Gårdbeboer 6 Maler 1 Justitsråd 1 Seniorkonsulent 1 Prinsesse 5
Gårdbruger 1 Murer 2 Kommunalarbejder 1 Syerske 1 Ratsherr 1
Gårdejer 27 Møller 4 Kontorchef 1 Tjener 1 Stormand 1
Gårdskarl 1 Parykmager 1 Ladefoged 1 Tjenestepige 1 41
Gårdmand 41 Skomager 5 Lensmand 1 Underdirektør 1
Humledyrker 1 Skrædder 6 Lægdsmand 1 Økonomisk rådgiver 3
Husmand 25 Slagtermester 1 Læge 2 15
Husmoder 18 Smed 8 Major i hæren 1
Indsidder / Inderste  6 Snedker 1 Nattevægter 1
Jordløs husmand 1 Spinder 1 Overvisitør v/Toldvæsenet 1
Kronbonde 1 Strømpebinder 1 Politibetjent 1
Kusk på Herregård 1 Tømrer 2 Postbud 1
Landmand 1 Vaskeri 1 Postcontrahent 1
Madmoder 18 Væver 4 Regeringsregistrator 1
Selvejerbonde 1 60 Rektor 2
Tjenestekarl 4 Ridder 8
241 Ridefoged 2
Rigsmarsk 1
Rytter 2
Rådmand 2
Sandemand 2
Skoleholder 2
Skolelærer 4
Sognefoged 1
Sygeplejelærer 1
Vejbetjent 1
Vurderingsmand 1
Væbner 8
I alt antal personer 501 68
Gamle stillingsbetegnelser
Afbygger: mindre landbrug, hvis ejendom er udskilt fra en gård
Bolsmand: ejer af et Boelsted, som er mindre end en gård og større end et husmandsted
Francesse: privatunderviser i fransk
Fæstebonde: Man "lejede" ejendommen med jord af en godsejer
Herredsskriver: herredets skrivekyndige embedsmand
Husmand: Mand som fæster eller lejer et hus med eller uden jord
Husmandssted: En mindre landejendom på ca. 10 hektar.
Høvedsmand: En betegnelse for en mand, der styrer f.eks. et len
Indsidder / Inderste ejer ikke selv en gård, men bor til leje på gård
Kronbonde: Bonde på en gård, som kongen ejer
Ladefoged: Arbejdsleder på en hovedgård
Lægdsmand / legsmand: Den person, som skulle føre lægdsrullen
Postcontrahent: En person, der med egne heste befordre posten over aftalte strækninger
Sandemand: Vidne ved retsager
Selvejerbonde: en landmand, der selv ejer sin gård og jord i modsætning til en fæstebonde