2. november 2010

Breve fra Otto Jørgensens lærlingetid i 30’erne

I papirerne fra min far Otto Jørgensen (15 feb 1916 – 2 feb 2008) har jeg fundet en række breve, som han har skrevet i sin lærlingetid i midten af ’30erne.

Brevene er alle øvelsesbreve fra Teknisk Skole, men de afspejler alligevel godt hans situation, da han bruger steder, situationer og personer, som han kender godt. 

De gengives her med nogle få noter fra min side. Der er ikke rettet i retskrivningen i brevene. De står som de er skrevet.

Otto Jørgensens svendestykke.JPG Far den 1. maj 1934 med sit flotte svendestykke der gav ham broncemedalje.

Ansøgning og job

I den følgende brevveksling øver far sig i jobansøgning. Marius Jørgensen er hans fars lillebror, og han er også murermester og brandmester i Glostrup. Få år senere flytter far til Glostrup, og får faktisk job hos Marius, og under krigen bor han i kælderen på hans store murermesterhus på Hovedvejen 72 i Glostrup. Far bliver i øvrigt også frivillig brandmand gennem mange år.

”Annonce i ”Politiken”

Murerlærling antages.

Ung Mand med gode Skolekundskaber og Lyst til Murerfaget antages snarest.                                                                                                                                                                 Marius Jørgensen                                                                                                                                                                       Murermester, Hovedvejen 72

                                                                                                                    Glostrup St.”

Her er Ottos ansøgning:

OttoBrevMarius.JPG

                            

”Kosterslev, den 10 April 1935

Hr. Murermester Marius Jørgensen, Glostrup

I henhold til Deres Annonce af 5. April d.D. i ”Politiken” tillader undertegnede sig herved høfligst at ansøge om den ledige Plads som Lærling hos Dem.

Jeg bliver 19 Aar den 15 Februar, Jeg gik i Skole i Farstrup, og blev Konfirmeret i Vigerslev 1930. Jeg har derefter hjulpet min Far, Landmand N. P. Jørgensen, Farstrup.

Hvis Murermesteren ønsker at tale med mig, vil jeg gerne komme til Glostrup, naar som helst det ønskes.

Da det altid har interesseret mig at blive Haandværker, og jeg har stor Lyst til Murerfaget, vil det glæde mig, om jeg kunde komme i Betragtning ved Pladsens Besættelse.

Det skal altid være min Opgave at udføre det mig paalagte Arbejde paa en god Maade.

                                                          Ærbødigst

                                                                                                                    Otto Jørgensen

                                                                                                                    Kosterslev.”

 

Og her er onkel Marius positive svar:            

”Glostrup den 14. April 1935

Hr. Otto Jørgensen, Kosterslev

Deres ansøgning har jeg modtaget. Dersom det er Dem muligt, vil jeg gerne tale med Dem om Sagen. Jeg er hjemme Fredag og Lørdag, 22. og 23. ds., om Eftermiddagen, saa hvis det kan passe Dem en af disse Dage, er De velkommen i mit Hjem, og vi kan da muligvis træffe nærmere Aftale.

Maa jeg bede Dem omgaaende melde mig, naar De kan komme.

                                                                                       Ærbødigst

Marius Jørgensen

Murermester, Glostrup”

 

Marius Jørgensen.jpg Marius Jørgensen

 

Otto svarer straks tilbage:

”Kosterslev, den 16. April 1935

Til Hr. Murermester Marius Jørgensen. Glostrup.

Tak for Deres Brev af 14. ds., som jeg blev meget glad ved at modtage. Jeg kommer til Glostrup Fredag den 22. ds. Med Toget 16,24. Hvis det ønskes, kan jeg begynde Arbejdet med det samme.

                                                                                       Ærbødigst

                                                                                                                    Otto Jørgensen”

 

Brevveksling med fætter Hans Kristian

Det følgende brev er formuleret til Ottos fætter Hans Kristian Jørgensen. Hans Kristian er søn af Ottos farbror Johannes, der naturligvis også er murer. Hans Kristian er også murer, og han er flyttet fra Fyn til Glostrup på Sjælland. Han og hans familie boede i mange år på Sofielundsvej i Glostrup, og der bor hans datter Grethe den dag i dag med sin familie.

 

Hans Christian Jørgensen.jpg Hans Kristian Jørgensen

 

”Kosterslev den 28-10-1935

Kære Hans Kristian!

Vi har i de sidste Dage faaet udført ikke saa lidt Arbejde, der skrider godt frem i saadant et Vejr. Det er et herligt Fag at være Murer, synes du ikke?

I de sidste Aftener har jeg rigtigt været ude at se paa Omgivelserne. Der er meget at se her i Særslev Sogn for en Haandværker. Der blev sagt sidste Aar ved et Teknisk Skole Møde i Særslev, at dette Sogn var et Eldorado for Haandværkere at Arbejde i. Jeg læste det i Avisen, men vidste ikke, hvad det skylde sige; jeg har nu set efter i et Leksikon, der oplyser, at Eldorado betyder et lykkeligt Sted.

Dette lykkelige Sted vil jeg gerne, at du skulde se og lære at kende. Derfor vil jeg foreslaa, at du kommer og besøger mig. Du kan selv vælge en af de første Søndage, da jeg den første Maaned er hjemme hver Søndag.

Jeg venter snarest at høre fra dig.

                                                                                       Min bedste Hilsen

                                                                                       Din hengivne Ven

                                                                                                                    Otto

                                                                                                                    Adr. Hr. Murermester H. Jørgensen”

 

Murerne Jørgensen.jpg

Murene Jørgensen: fra venstre mod højre foran: Hans, Marius, Hans Kristian og Otto. Bagved Christian (?) (Ottos fætter), Mogens (Marius søn) og Christians kone

 

Her er så Hans Christians svar (skrevet af Otto):

”Glostrup, den 1-11-1935

Kære Otto!

Tak for dit Brev. Det er en god Tanke, du har faaet. Jeg tager med Tak imod din Indbydelse til at komme til Kosterslev og besøge dig. Jeg har altid haft den Opfattelse, at Kosterslev er en smuk og ejendommelig By.

Du har Ret i, at Murerfaget er et dejligt Haandværk, og jeg glæder mig til, at vi en af de første Søndage kan faa en Passiar om vort Fag. Du kan lade mig vide, hvilken Søndag der passer dig bedst, saa kommer jeg, da jeg ikke har bestemt noget særligt de fire første Søndage.

Hvilket Tog passer bedst?

En anden Søndag haaber jeg at se dig hos mig her i Glostrup, hvis Seværdigheder du saa skal faa at se; thi her er meget smukt, baade i Byen og Omegnen.

                                                                                       Min bedste Hilsen!

                                                                                                                    Din gamle Skolekammerat

                                                                                                                    Hans Kristian

                                                                                                                    Adr.: Hr. Murermester M. Jørgensen”

 

Ansøg om stilling som malersvend!

Far øver sig i at skrive en jobansøgning, og det er denne gang som malersvend! Det er det eneste af brevene, hvor han direkte digter om sin situation.

 

”Særslev, den 21-10-1935

Hr. Malermester Petersen, Odense!

I Henhold til Deres Annonce i ”Fyns Tiende” tillader undertegnede sig herved høfligst at søge Pladsen som Malersvend hos Dem.

Jeg er 20 Aar, og har stået i Lære hos Fader, Malermester Jørgensen, Særslev, hvorefter jeg har arbejdet 1 Aar hos Hr. Malermester Sørensen, Søndersø.

Nærmere Oplysninger gives gerne efter Ønske.

Jeg haaber, at Hr. Petersen efter disse Oplysninger kan bruge mig, og ønsker gerne Svar.

                                                                                       Ærbødigst

                                                                                                                    Otto Jørgensen.

                                                                                                                    Malersvend.”

 

Plan om en længere cykeltur til København

”Plan til en Pinseudflugt (Cykeltur)

I Start fra Særslev

II Rejsens første Maal (Odense)

a)      Zologisk Have

b)      Odinstaarnet

III (Nyborg)

a)      Kristiansminde Strand

b)      Havnen

IV (Korsør)

V (Slagelse)

VI (Sorø)

a)      Akademi

VII (Ringsted)

VIII (Roskilde)

a)      Domkirken

IX (København)

a)      Vor Frue Kirke

b)      Zologisk Have

c)       Tivoli

d)      Runde Taarn

e)      Raadhuset

f)       Amalienborg

g)      Dyrehavsbakken”

 

 

Træning i indrykning af jobansøgning

”Kosterslev, pr. Jullerup den 17-2-1936

”Fyns Tidendes” Ekspedition, Odense

De bedes indrykke nedenstående Annonce i Bladet tre Gange med én Dags Mellemrum. Annoncen maa ikke fylde for meget, dog ønskes Overskriften fremhævet.

Betalingen bedes taget pr. Postopkrævning.

                                                                                       Ærbødigst

                                                                                                                    Otto Jørgensen”

 

Murersvend søger Arbejde.

En nyligt udlært Murersvend søger Arbejde. Tiltrædelse straks. Anbefalinger fra Mester og Teknisk Skole haves. Billet mrkt. ”Svend” bedes sendt til ”Fyns Tidende”s Ekspedition, Odense.”

 

Ansøgning om legat.

Det er også godt at kunne ansøge om tilskud til skoleophold. Om vinteren 1938 – 1938 er han på et 5 måneders ophold på Ollerup Håndværkerskole. Måske er det på dette tidspunkt, at han skriver disse breve?

”Kosterslev den 25-11-1934

Til Fællespræsentationen for Dansk Haandværk og Industri.

I henhold til Bekendtgørelse i ”Danmarks Haandværk og Industri” tillader undertegnede sig herved høfligst at ansøge om at komme i Betragtning ved Uddeling af Snekremester A. V. Nielsens og Hustrus Mindelegat i Anledning af, at jeg agter at gennemgaa et fem Maaneders Vinterkursus paa Haandværkerhøjskole.

Jeg er født i Kosterslev den 15 Februar 1916, hvor min Fader Murermester N. P. Jørgensen bor, og hvor jeg gik i Skole. Mine Forældre er uformuede, og jeg har ikke Midler til ved egen Hjælp at bekoste et saadant Ophold paa en Skole. Efter min Konfirmation arbejdede jeg hos Gaardejer S. Sørensen Øritslev, hvorefter jeg kom i Lære hos Murermester H. M. Jørgensen, Kosterslev, hos hvem jeg blev udlært 1 Maj 1934, idet jeg samtidig aflagde Svendeprøve, der blev antaget med Ros. Foruden fra H. M. Jørgensen, hos hvem, jeg stadig Arbejder og fra Kommunelærer H. P. Nielsen, Farstrup, vedlægges Anbefaling.

Da jeg mener, at et saadant Kursus, vil have stor Betydning for min videre Uddannelse, vil det glæde mig meget, om mit Andragende maatte blive bevilget.

                                                                                       Ærbødigst

                                                                                                                    Otto Jørgensen”

 

Nytårskort til Mester

Dette brevkort er skrevet til Ottos mester og farbror Hans Marius Jørgensen, som han boede hos på dette tidspunkt!

Forside: ”Hr. Murermester H. M. Jørgensen, Kosterslev pr. Jullerup”

Bagside: ”Farstrup den 27-12-1934

Kære Mester. Hermed vil jeg ønske dig og din Familie et glædeligt Nytaar, og Tak for det gamle.           Fra Otto.”

 

Fødselsdagskort

Det følgende brevkort er formuleret til storesøster Else.:

Forside: ” Frk. Else Jørgensen, C. B. Allé 45  Fr. Bøge St.”

Bagside:   Kosterslev den 25. Februar

Hermed vil jeg ønske dig hjertelig Tillykke paa Fødselsdagen

                                                          Din hengivne Bror.”

 

Breve til søster:

Otto har ikke skrevet, hvilke af sine søstre, disse breve er tiltænkt. Han havde jo 6 af dem!

”Kosterslev, den 1 August 1934

Kære Søster

Jeg vilde gerne spørge, om jeg maa komme ud at besøge dig næste Søndag. Jeg har af Mester faaet Lov til at Rejse Lørdag Eftermiddag, og til først at komme igen om Mandagen med Middagstoget. Jeg glæder mig til Rejsen, og saa paa Gensyn.

                                                          (Deres ærbødige) Venlig Hilsen Otto Jørgensen”

 

”Kosterslev, den 10 August 1934

Kære Søster

Hermed vil jeg bringe min bedste Tak for de dejlige Dage jeg tilbragte hos dig. Det var dejlige Dage, som jeg længe vil mindes. Tak for de gode Udflugter, jeg var med paa. Mine bedste Ønsker om alt godt i Fremtiden.

                                                          Kærlig Hilsen Otto Jørgensen”

 

Brev til svoger Villiam

Villiam var naturligvis også murer. Han boede i selve Farstrup i et usædvanligt bofællesskab sammen med 2 af hans fars søstre, som blev kaldt sypigerne. Han var gift med Anna, og han havde 2 børn sammen med den anden søster Marie.

Forsiden af kuvert:  ”Hr. Murermester V. Jensen, Farstrup St. Fyn”

Afsender:  Afsd. Otto Jørgensen. Kosterslev pr. Jullerup.”

”Kosterslev, den 22 Juli 1934

Kære Tante og Onkel!

Maa jeg først bringe en hjertelig Tak for de dejlige Dage, jeg tilbragte hos jer. Hils Smedene og sig til dem Tak for deres Gæstfrihed. Jeg skriver selv senere til dem.

Og saa vil jeg haabe, I maa faa en god Høst, saa der kan blive Føde nok til de mange Kreaturer og Svin i hele den lange Vinter. Jeg tænker tit paa, at det maa være dejligt at se paa, hvorledes de mange Dyr trives. Det er jo Resultatet af vort Arbejde, vi alle saa gerne ønsker at se.

Nu vil jeg haabe, at alting maa gaa godt, og at i maa være raske.

                                                          De hjerteligste Hilsener fra Eders hengivne Otto”

 

 

November 2010

Arne Bjørn Jørgensen