7. januar 2011

Gården Dybdals historie

Gården ligger i Sejerslev på den nordlige del af Mors, og den ejes af min kone Ingers fætter Ejnar Clausen. Ejnars mor Inger Marie Dybdal Søndergaard var også slægtsforsker, og hovedparten af de efterfølgende oplysninger har jeg fra hende. Desuden er der hentet oplysninger fra Internettet bl.a. fra ”Dybdal slægter i Danmark”, Folketællinger og Wikipedia.

Det nordlige Mors med Sejerslev og Dybdal. Kilde: Googles Map

Gården kaldes også Dybdall, Dybdahl, Dybdalgård  og Dybedalsgård.

Mange af de familier, som har boet på gården har taget gårdnavnet med som deres efternavn, men de er af flere forskellige familier. Der findes også andre gårde i Danmark, som hedder Dybdal, bl.a. en i Skyum i Hassing herred, og her er gårdnavnet også blevet til et familieefternavn.

Dybdal 1952.JPG

Luftfoto af Dybdal. Billedet burde være taget uden blitz. Foto: Arne Bjørn Jørgensen

Årstal

Ejer

Bemærkninger

1614 - 1616

Niels Christensen Dybdal

Fæster af gården Dybdal. Senere var han selvejer i Skjelsgård i Holme

?

Sø Hovedgård, der ejedes af adelsslægten Dyre.

Dybdal har været fæstet under Sø Hovedgård. Det er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1433 og menes at have tilhørt Poul Matthissen, der i 1433 blev adlet med Slægten Dyre`s Våben. Sø Hovedgård ligger i Sejerslev sogn på Mors.

Før 1664

Dueholms Kloster i Nykøbing Mors. Klosteret ejedes af kongen frem til 1664

Bruger: Michell Christensen

1664

Dueholms Kloster, der ejedes af Poul von Klingenberg den ældre

 

Bruger: Michell Christensens enke. Hartkorn sat til 6 Tdr. 3 Skp.

13. august 1672

Dueholm Kloster, der ejedes af Poul von Klingenberg den ældre

www.Wos.dk: Peder Pedersen Søndergaard (Inger Søndergaards 5 x tipoldefar) og Peder Laursen, begge i Sejerslev, den 8. juli havde været i gården Dybdal i Sejerslev for at syne Bertel Christensen "på hans blotte og bare legeme" efter et slagsmål.

1688

Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff

Bruger: Bertel Christensen

Hartkorn gl. 6 Tdr. 3 Skp, ny: 4 Tdr. 2 Skp 1 Alb

1693

Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff

Bruger: Bertel Christensen

Hartkorn 6-3-0-0, ny 4-2-0-1. Besætning: 4 heste, 2 stude, 2 køer, 1 ungnød og 16 får.

1701

Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff

Hovedlægdsrulle. Bruger Christen Laursen

1714

Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff

Landeværnmandtal. Rytterbonde Christen Lassen. 51 år – 1 kårde.

1766 - 1773

Jens Stjernholm, Ørndrup gods

Han er major af kavaleriet. Ørndrup Gods ligger i Karby på Mors. Jens Stjernholm døde i 1774.

Svenning Jensen Dybdal fæstede gården.

9. marts 1773

Svenning Jensen Dybdal og moder Maren Svenningsdatter

Gården sælges til bondekarlen Svenning for 340 Rdl. De havde arvet 18.000 Rdl. fra en slægtning i København, der var mirakeldoktor

FT 1787

Svenning Dybdal

Selvejer af gård

1788

Svenning Dybdahl

Hartkornspecifikation 4 Tdr. 2 Skp. 1 Alb.

1793 - 1794

Svenning Dybdal

Nævnes som ejer ved Sejerslev bys udskiftninger

FT 1801

Svenning Jensen Dybdal

Har selvejergården Dybdal. Han dør den 14. august 1803

5 sep 1803

Mette Nielsdatter Krogh

Svennings enke får bevilling til at sidde i uskiftet bo. Hun dør 19. april 1820

1820

Niels Svenningsen

Sønnen Niels arver gården. Godsejer Jens Stadel fra Sø Hovedgård skriver breve herom

23. januar 1822

Niels Svenningsen

Brandtaksation: Stuehus forbedret, Nordre hus forbedre, Østre hus ombygget. Brandsum forhøjer fra 570 Rbd. til 1.200 Rbd.

FT 1834

Niels Dybdahl

Det kaldes han i FT 1834

1849

Niels Svenningsen

Sønnen Niels overtager gården

20 jul 1849

Niels Svenningsen

Gården brandforsikres. Flere mindre forbedringer. Summen forhøjes fra 1.200 Rbd til 1.500 Rbd.

15. december 1852

Lars Nielsen

 Niels sælger gården til sønnen Lars.  Købesum 1.500 Rbd. Sønnerne Svenning Nielsen Dybdal og Christen Nielsen Dybdal skal have et antal får fra gården

18. december 1852

 

Præsteattest. Niels Svenningsen er eneste arving efter forældrene Svenning og Mette. Så han har fuldt adkomst til Dybdal, der er vurderet til 3.000 Rbd.

18. december 1852

Lars Nielsen

Lars indgår aftægtskontrakt med forældrene Niels og Ane Andersdatter. Aftægtsbolig bygges nær gården.

20 sep 1855

Lars Nielsen

Gården er forsikret for 1.500 Rbd. Der er foretaget betydelige forbedringer af stuehus, venstre hus, nordre hus og øster hus. Forsikringssum forhøjet til 2.500 Rbd.

FT 1855

Lars Nielsen

Han er gift med Mariane Andersdatter

FT 1860

Lars Nielsen

Lars dør 16. oktober 1861 af lungesyge

19. september 1863

Anders Christian Pedersen

Gifter sig med enken efter Lars Nielsen Mariane Andersdatter 31. marts 1863, og de overtager herefter gården.

FT 1870

Anders Christian Pedersen

 

7. marts 1877

Christen Madsen

Anders sælger gården til Christen. De er ikke i familie, så hermed skifter gården familie efter 4 generationer med efterkommere til  Svenning Dybdal. Der medfølger 1 hest, 4 stude, 10 får og 1 jernplov. Anders får gården Kallehave. Christen betaler kr. 12.000 i bytte. Niels Svenningsen Dybdal får stadig aftægt fra gården.

14. juni 1877

Christen Madsen Dybdal

Skødeoverdragelse.

FT 1880

Christen Madsen

 

7 apr 1883

Mads Peter Kristensen

Christen sælger Dybdal til sin søn Mads. 2 søstre Ane Kirstine og Sigbrith får pantebreve. Niels Svenningsen Dybdal får stadig aftægt fra gården – han dør i 1886. Ejendomsværdi kr. 28.000

18. juni 1887

Mads Peter Kristensen

Skøde på Dybdal

1888

 

Brandpolice. Den står stadig i Christen Madsens navn.

29. juni 1889

Ane Kirstine Kristensen

Skøde. Ane køber gården af bror Mads for et vederlag på kr. 2.000. Deres forældre Christen Madsen og Else Pedersdatter får aftægt på gården, bl.a. skal de have kr. 300 pr. kvartal.

FT 1890

Mads Peter Kristensen

 

1898

 

Stuehuset er opført og gennemrestaureret senere. Der sker udbygninger i 1895, 1905 og 1935.

1903

Ane Kirstine Kristensen

Brandpolice på gården. Der skal betales kr. 3.100

1904

Mads Peter Kristensen

Køber jordlodder på tvangsauktion efter Steffen Mikkelsen Steffensen i Sejerslev klit

1923

Ejnar Larsen Søndergård

Else Kristensen Dybdal er datter af Mads. Hun gifter sig med Ejnar i 1923, og sammen overtager de gården. Han ejer i forvejen Søndergård i Sejerslev.

1923 -1949

Ejnar Larsen Søndergård

Ejer gården. Han jævner og dræner engen og holder præmierede korthornskvæg. Der er 62 Tdr. land

1949

Frede Clausen og Inger Dybdal

Inger Dybdal er datter af Ejnar. Frede og Inger overtager hendes fødegård 1 år efter deres giftermål i 1948. De effektiviserede og moderniserede landbruget.

1953

 

Brand på gården. Stalde er genopført efter branden

1. april 1976

Ejnar Clausen

Sønnen overtager gården. Han er 5. generation på gården

1987

Ejnar Clausen

Fra ”Danske Gaarde”. Ejendomsskyld er kr. 4.050.000 og grundskyld 530.500 kr, og areal 45 ha + tilforpagtet 60 ha. Gården drives med kvægbesætning på 80 køer og 60 søer

2005

Ejnar Clausen

Nu dyrkes der bl.a. majs.

 

Familien Clausen 1985: De voksne bagerst fra venstre mod højre: Ove Svenningsen og Bodil Clausen Frede Clausen og Inger Marie Dybdal Søndergaard, Helga Hald og Ejnar Clausen, Bent Foldager og Elsebeth Clausen.

 

Her følger en afskrift af skødet fra 1773.

 

”Morsø Herreders Skøde og Panteprotokol.

Skiøde

 

Jeg Jens Stiernholm til Ørndrup o Morsøe, Deres Kongl. Maytts. bestalte Major af Kavalleriet giør hermed vitterligt, at jeg haver solgt, skiødt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Bondekarl Svenning Jensen Dybdall i Seierslev Sogn, den mig i bemeldte Seierslev Sogn tilhørende Gaard Dybdall kaldet, staaende for Agger og og Engs Hartkorn efter nye Landmaalings Matricul 4 Tdr. 2 Skp. 1 Alb., skriver Fiire Tønder Tou Skiepper Een Album efter nye Landmaalings Matricul Agger og Engs Hartkorn.

 

Hvilken Gaard med sin paastaaende Bygning, Grund og Eiendom inden og uden Markskiel, som af Arrilds Tid samme tilligger og ikke paaanket samme tillagt haver, med Besætning, Ind og Udboe, Fæedrift og Fællig, vaadt og tørt, Lyngslet og Tørveskær og Videre med hvad Navn nævnes kan, her efter denne Dags Dato skal tilhøre bemeldte Svenning Jensen Dybdall og hans Arvinger som et frit og uigenkaldelig Kiøbskift og Eiendom, eftersom han denne Dags Dato til Fornøyelse og efter Accord har betalt mig derfor denne Summa 340 Rd., skriver Tre Hundrede og Fyrretyve Rixdaler Dansk Courant. Thi kiendes jeg og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Del, Ret eller Rettighed at have enten til bemeldte Svenning Jensen Dybdall og Moder Maren Svenningsdatter eller forbenævnte Gaards Grund og Eiendom, saaledes som anført er, men herefter skal samme Gaard og være fri for mig og Arvinger eller Efterkommende Eiere af Ørndrup for nogen Prætention, Ret eller Rettighed som Hosbonde eller Eier o nogen optænkelig Maade, allerhelst bemeldte Svenning Jensen og hans Moder Maren Svenningsdatter, i den tid jeg har eiet samme Gaard, til sine rette Forfaldstider har betalt mig eller Ordre i alle Maader, hvad de efter Fæste-Pligt var Hans Kongl. Maytt og mig pligtig at svare. Og da stemplet Papir ikke vare ved Haanden, saa, naar Kjøberen Svenning Jensen Dybdall bielægger det med sin forordnede Papir efter Allernaadigste Fororedninger af 23 Januar 1719 med Nr. 3 Halvanden Rixdalers Papir, skal denne Skiøde staa i sin lovlige Kraft, - hvilket jeg med Haand og Segl bekræfter, -

 

Ørndrup den 9 Marts 1773  / J. Stierholm (LS)  - læst for Morsø Herreders Ret Mandagen d. 23 Marts 1773 / test. J.P. Woydemann

 

Arne Bjørn Jørgensen