Købmandsgården i Brøndbyvester

 

Købmandsgården i Brøndbyvester har i flere slægtled været ejer og drevet af vores forfædre. Hans Svendsen, der er tiptipoldefar til Anne Katrine og Claus på deres farmors side erhvervede købmandsgården i 1855. Efter hans død i 1883 videreførte hans enke Ingeborg Hansen (Hansdatter) forretningen.

 

  Ingeborg Hansen

 

Da hun var 61 år slag kræfterne op, og hun solgte gården til sin søn Lars Peter Hansen. Skøde og aftægtskontrakt herfor fremgår nedenfor. Det giver et spændende indblik i forholdene for denne periode. Ingeborg giver sine 2 andre børn en obligation på kr. 150 med sikkerhed i gården, og sønnen køber gården for den fyrstelige sum af 1.367 kr. og 28 øre. Desuden skal moderen fortsat bo i huset og have mad, brændsel og pleje, som det meget detaljeret fremgår af kontrakten.

 

Lars Peter (Anne Katrines og Claus tipoldefar) frem handelen frem til 1905, hvor han døde. Derefter fortsatte hans kone (ligesom sin svigermor), og hun kom i øvrigt ved giftermålet til af hedde det samme som svigermor.

 

Folketællingen 1906

kbhv, Smørum, Brøndbyvester, , , , 34, FT-1906

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Ingeborg Hansen, 12-05-1864 , Enke, , Købmandshandel,

Marie Laura Hansen, 07-01-1892 , Ugift, , ,

Ingeborg Katrine Hansen, 07-05-1893 , Ugift, , ,

Emma Hansigne Hansen, 15-11-1895 , Ugift, , ,

Inger Kirstine Hansen, 17-07-1896 , Ugift, , ,

Maren Elisabeth Hansen, 04-04-1899 , Ugift, , ,

Ingeborg Hansen, 07-09-1828 , Enke, , paa Aftægt,

Christian Larsen, 17-11-1871 , Gift, , Tømrer,

Ane Larsen, 02-09-1872 , Gift, , ,

Axsel Larsen, 23-03-1895 , Ugift, , ,

Gero Larsen, 15-11-1898 , Ugift, , ,

Helga Larsen, 21-05-1904 , Ugift, , ,

 

 

Som det fremgår af folketællingen for 1906, så bor tømrer Christian Larsen med sin kone Ane og deres 3 børn på Købmandsgården sammen med enken Ingeborg, hendes 5 døtre. Den yngste af døtrene Maren Elisabeth Hansen er børnenes oldemor. Tiptipoldemor Ingeborg Hansen bor her stadig på aftægt. Hun døde efter 1911, hvilket fremgår nedenstående aftale, hvor der optages et tillægslån i 1911. Tipoldemor Ingeborg Hansen døde i 1918.

 

 

Købmandsgården blev senere solgte til Hr. Nielsen, der solgte den videre til Hr. Justesen.

 

 

 

 

Købmand Lars Peter Hansen og kone Ingeborg Marie Lorentse Holm i 1890

                 Købmandsgården i L.P. Hansens tid, ca. 1890

 

 

Skjøde og Aftægtskontrakt

 

Underskrevne  Husejerske Ingeborg Hansdatter, Enke efter Hans Svendsen af  Brøndbyvester med tiltaget Lavværge Gaardejer Rasmus P. Nielsen sammensteds erkjender herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved skjøder og afhænder samt endeligt overdrager til Detailhandler Lars Peter Hansen den mig ifølge Adkomst, thinglæst den 11. juli 1883, og min afdøde Mands Skjøde, thinglæst den 7. Februar 1855, tilhørende tiendepligtige Ejendom Matr. No. 70 af Brøndbyvester By og Sogn under Kjøbenhavns Amt, af Hartkorn 1 Folk 2½ Album uden Gammelskat, paa følgende Vilkaar:

 

                                                                 1.

Foruden de på Ejendommen værende Bygninger med disses grund- mur- og sømfaste Tilbehør, Kakkelovne og Komfur, medfølger i Overdragelsen alt mit Ind- og Udbo, intet undtaget.

 

                                                                 2.

Overdragelsen sker i den stand, hvori Ejendommen nu er og forefindes og med de rettigheder, Byrder og Forpligtigelser, hvormed jeg i Henhold til min og ældre Adkomster har besiddet samme.

 

Kjøberen har taget det solgte i Besiddelse, og henstaar dette for hans Regning og Risiko i enhver Henseende, hvorfor han ogsaa i Ildsvaadetilfælde oppebærer Assurancesummerne, der for Bygningerne ifølge Police No. 27 andrager 2600 Kr. mod at anvende denne på anordningsmæssig Maade.

 

                                                                 3.

Samtlige af Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter uden Undtagelse, som fra Dato forfalde, udredes af Kjøberen.

 

                                                                 4.

Kjøbesummen andrager 1367 Kr. 28 Øre, hvilket et Tusinde tre hundrede sextisyv Kroner 28 Øre, berigtiges saaledes:

a)                   Kjøberen overtager eller indfrier uden Udgift eller Ansvar for mig den i Ejendommen indestaaende Prioritet til Kreditforeningen af Ejere af mindre Landejendomme i stifterne, stor til Rest                                                                                    1067Kr. 28 Øre

                      med statusmæssige Forpligtigelser i Forhold til det oprindelige Beløb 1100 Kr. Andelen i Reserve- og Administrationsfonden tilfalder Kjøberen.

 

                      Kjøberen tilsvarer Renter og statusmæssige Ydelser af denne Prioritet, regnet fra 11te Juni d.A.

 

b)                   Kjøberen har i dag udstedt en Obligation paa                                         150Kr.

                      til Maren Hansen i Ægteskab med Spekhøker Alexander D. Hansen og en Obligation paa                                                                                                           150 Kr.

                      til min Søn Hans Peter Hansen, for hvilke to Obligationer, der først forrentes paa min Dødsdag med 4% p.a. er givet jævnsides Panteret i den solgte Ejendom, næstefter den under a) ommeldte Prioritet og den

                                                                                                             Lateris            1367Kr.28 Øre

 

 

                                                                                                             Transport       1367Kr.28 Øre

                      Aftægt jeg nedenfor i Post 5 betinger mig

                                                                                                                                   1367Kr.28 Øre

 

                                                                 5

Udenfor Kjøbesummen har Kjøberen ast tilsvare mig, saalænge jeg lever, følgende Aftægtspræstationer:

 

a                    Til Beboelse indrømmes mig en Stue paa 2 Fag midt i Huset mod Øst til Gaarderummet med Kakkelovn, endvidere et Spisekammer Østen for Stuen, Loftrummet ovenover de nævnte to fag, Brændselsovnen i et Skur i Gaarden. Jeg forbeholder mig derhos at benytte Kjøkkenet en dag om Ugen, bestemt af mig selv, ligesom at have Adgang til at tage Vand paa Ejendommen. Aftægtsboligen vedligeholdes sømmeligt af Kjøberen og fremtidige Ejere.

 

b                    Af det overdragne Indbo forbeholder jeg mig Ret til at udtage, hvad jeg maatte ønske at bruge i min Aftægtsbolig. De saaledes udtagne Gjenstande vedligeholder Kjøberen godt og forsvarligt.

 

c                    I Penge betales mig kontant og skadesløst 2Kr., er to Kroner ugentligt, første Gang den 1. November d.A., og fremdeles hver 7de Dag.

 

d                    Aarligt leveres mig paa min Aftægtsbolig 6 (sex) Tdr. Kul, 3 (tre) Tønder Tørv, ½ Favn prima Bøgebrænde, savet og hugget, samt 4 (fire) Tdr. Gulvsand. Dette Brændsel leveres i gode, tørre Varer og ydes med mindst Halvdelen den 1ste Oktober og Resten den 1. Januar, i aar skal mindst Halvdelen leveres den 1 November og resten den 1 Januar 1890.

                      I Tilfælde af Ejendommens Salg forandres nærværende Post derhen, at der i Stedet for de betingede Præstationer skal betales mig 35Kr., hvilket fem og tredive Kroner erlægges hvert Aars 1 Oktober og 1 Januar, hver Gang med Halvdelen, første Gang til den Tid, til hvilken Præstationerne ellers ville være at levere, hvorhos Ejeren alligevel skal hjemkjøre til min Aftægtsbolig den af mig benyttede Brændsel og Sand, som jeg dog skal hjemtage i højst 2 Gange aarlig.

 

e                    I Sygdomstilfælde er Kjøberen og efterfølgende Ejere pligtig at yde mig vedbørlig Pleje, samt at bestride Udgifterne ved min Sygdom, derunder Lægehonorar og Medicin, overtager Ejeren i Sygdomstilfælde min fulde Forplejning, bortfalder saalænge den under c) ommeldte Pengepræstation.

 

f                     Naar Ejendommen overgaar til en anden Ejer end Kjøberen, er jeg berettiget til med tre Maaneders forudgaaende Varsel at opgive min Aftægtsbolig, og er Ejeren da pligtig til i Stedet for de under a-e ommeldte Præstationer at betale mig ugentligt 3Kr., der erlægges første Gang ved min flytning og derefter hver 7de Dag, skadeløst paa min Bopæl heri Landet.

 

g                    Kjøberen og efterfølgende Ejere ere pligtige at besørge og bekoste min tarvelige, men anstændige Begravelse, forsaavidt jeg ikke maatte efterlade mig tilstrækkelige Midler til Bestridelse heraf.

 

h                    Til Sikkerhed for de nærværende Post 5 betingede Ydelsers prompte og skadeløse Erlæggelse, forbeholder jeg mig herved oprykkende Prioritet og Panteret i den solgte Ejendom med Bygninger, disses grund- mur- og sømfaste tilbehør, Leje og Interesse samt Assurancesum næstefter den ovenfor i Post 4a anmeldte Gjæld til Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne, stor til Rest 1067Kr.28Øre med statutmæssige Forpligtigelser i Forhold til det oprindelige Beløb 11Kr. og bliver nærværende Dokument i saa Henseeende at thinglæse som pantstiftende.

 

                      For Gebyrregningens Skyld ansættes Værdien af de aarlige Præstationer til ikke at overstige 200Kr. aarligt, og Omkostningerne ved Begravelsen til ikke over 100Kr.

 

                                                                 6

Omksotningerne ved Berigtigelsen af denne Overdragelse udredes af Kjøberen.

 

”Thi skjøder og overdrager jeg samt fra mig og Arvinger aldeles afhænder til Detailhandler Lars Peter Hansen den ommeldte Ejendom Mtr. No. 70 af Brøndbyvester By og Sogn paa de ovenanmeldte Vilkaar, og indestaar jeg som Sælger vor Vanhjemmel efter Loven”

 

”Jeg medunderskriver Lars Peter Hansen anerkjender herved i Et og Alt at være indgaaet paa ovenmeldte Vilkaar, som jeg forpligtiger mig at efterkomme i alle deres ord og punkter.”

 

For Stempelberegningens Skyld ansættes den faste Ejendoms Værdi til 2800 Kr., hvilket overstiger den værdi, der naas paa Grundlag af det ovenfor stipulerede Vederlag; Stemplet beregnet efter 1st Klasses Taxt bliver                                                        18 Kr. 65 Øre

                      Værdien af Løsørets ansættes til 200 Kr. Stempel heraf             - 15  -     

                      i alt Stempel til Taxt                                                                               18 Kr. 80Øre

 

Til Bekræftigelse under vores Hænder vidnefast

 

                      Kjøbenhavn den 22 Oktbr. 1889

 

                      Som Sælger                         Som Køber

                      Ingeborg Hansdatter             Lars Peter Hansen

 

                      Som tiltaget Lavværge

                      Rasmus P. Nielsen

 

Til Vitterlighed paa samtlige tre Underskrifter og Dateringens Rigtighed

 

 

                      signaturer

 

Da Ingen skatterestancer paahviler den ommeldte Ejendom Matr. No. 70 i Brøndbyvester By og Sogn, af hvilken recognition til statskassen a 2Kr. pr. td. Hartkord er indbetalt med 11Øre, haver fra Amtsstuen intet imod nærværende Skjødes Thinglæsning at erindre.

Kjøbenhavns Amtsstue 25 oktober 1889.

 

                      signaturer

 

                      Læst paa Kjøbenhavns Amts Søndre Birks Thing den 30te Oktober 1889 og indført i Pantebogen. Lito 5D – Tillige læst som pantstiftende i Henhold til Post 5,h.

 

                      signaturer

 

Jeg samtykker herved i at pantebrevet for min Aftægt fremtidigt er oprykkende efter saa stort Laan, som kan faas i Husmandskreditforeningens med statutmæssige Forpligtigelser.

 

LÆST Paa Kjøbenhavns Amts Søndre Birks Thing den 29 Novb. 1911 og indført i Pantebogen.

                     

                      signaturer