2. januar 2011

Tipoldefar Mads Marcussen – gårdejer i Karby på Mors

Mads Marcussen og Kirsten Andersen. Kilde: Slægtsbog efter Claus Clausen

Slægtsfobindelsen

Mads Marcussen er født den 27. juni 1842 og døde den 29. november 1931

Mariane Martine Marie Marcussen er født den 2. september 1877 og døde efter 1939                      

Claus Clausen er født den 9. juli 1899 og døde 13. oktober 1985                                        

Inger Clausen er født den 2. august 1947                                         

Claus Bjørn Jørgensen født den 29. maj 1980       

Madses efternavn volder store problemer for folketællere og præster, og det staves i tidens løb på mange forskellige måder, som f.eks. Marcussen, Markussen, Markusen, Markvardsen, Markvorsen og endda Mariusen.

 

Fødsel og dåb

Mads blev født på sine forældres gård Kalvhøjgård i Øster Assels på Mors den 27. juni 1842. Forældrene er Marcus Pedersen og Mariane Madsdatter. Han blev døbt i hjemmet dagen efter fødselen, og den 2. oktober 1842 blev dåben bekræftet i Øster Assels Kirke. Faddere: Gårdmand Jacob Breiner af Øster Assels, Peder Colding, Øster Assels, Ole Peiter fra Sillerslev, Ole Gaasevads kone af  Øster Assels og Inger Sørensdatter også fra Øster Assels.

Ungdom

Hans far dør allerede den 23. april 1843, da Mads er under 1 år gammel. Moderen gifter sig imidlertid straks efter med Poul Jensen, kaldet Poul Horsager den 11. august 1843, og stedfaderen driver Kalvhøjgård videre sammen med moderen.

Den 25. september 1844 blev han vaccineret af distriktslæge Paulsen. Vaccinationen skete for at forebygge kopper. Den 14. marts 1836 blev det obligatorisk i Danmark at vaccinere alle nyfødte børn, og forældrene kunne idømmes en bøde, hvis de ikke var vaccineret. Først i 1976 kunne man erklære, at kopper var udryddet i Danmark.

Den 8. januar 1847 får Mads en halvsøster, idet moderen og stedfaderen får fællesbarnet Ane. Ane bliver aldrig gift, og lever resten af sit liv sammen med halvbroderen Mads.

Den 19. april 1857 blev han konfirmeret i Øster Assels Kirke.

Som ung mand bor og arbejder han på sin moders og stedfaders gård Kalvhøjgård i Øster Assels helt frem til 1872. Samtidig sparer han op til selv at få en gård, og til at få råd til at blive gift.

 

Gift og gårdejer på Bakkegården i Karby

Den 26. marts 1872 bliver han gift med Kirsten Andersen sig i Øster Assels Kirke. Kirsten Andersen er født den 29. september 1853 i Sillerslev på Mors – det er tæt på Øster Assels. Hendes forældre er gårdejer Anders Hansen Colding og Mariane Svenningsdatter.

Forlovere ved vielsen var hans stedfader gårdmand Poul Horsager i Øster Assels og brudens far gårdmand Anders Kolding i Sillerslev.

Kort efter brylluppet, nemlig den 9. april 1872 kunne de unge par overtage den 86 Tønder land store Bakkegård i Karby. Gården stod til Hartkorn 7 Tdr. 1 Skp 1/4 Alb., og besætningen var 12 malkekøer samt 37 stk. Ungkvæg og kalve, 2 tyre, 6 heste, 2 plage og føl, samt 10 får. Det var usædvanligt at et ungt par kunne overtage en så stor gård. Det mest almindelige, som i far Marcus tilfælde, var, at en ung mand kunne få en gård ved at gifte sig med enken på gården.

Efter at have haft gården i 25 år, så skete der en større ulykke. Gården nedbrændte i 1897, og jeg kender ikke de nærmere omstændigheder herom. Jeg har p.t. heller ikke viden om gården var forsikret, men Mads havde midlerne til at genopføre gården. Ved et tilsvarende branduheld i en anden gren af familien, så mistede denne famille alt, og fra at have været en velstående gårdmandsfamilie, så endte de kort efter på den nærliggende fattiggård.

Som det ses ved folketællingerne i 1880 og 1890 fik Mads og Kirsten 6 børn, heraf 3 piger og 3 drenge. Alle bosatte sig på Mors. Mariane blev gift med Christen Clausen og de er oldeforældre til Claus og Anne Katrine. En lillebror til Chresten, nemlig Martin Clausen blev gift med en lillesøster til Mariane, nemlig Svendida, også kaldet Ida.

Thisted, Morsø Sønder, Karby, Karby by, En gaard, L.13, nr. 10, FT-1880, C6371

Navn:                                              Alder:                 Civilstand:         Stilling og erhverv:                      Fødested:        

Mads Markvorsen                      37                        Gift                       Husfader, gaardejer                  Ø. Assels, Mors

Kirsten Andersen                        26                        Gift                       Husmoder                                     Sillerslev          

Povl Markvorsen                        7                           Ugift                    Deres børn                                    Karby, Mors    

Anders Markvorsen                   5                           Ugift                    Deres børn                                    Karby, Mors    

Mariane Markvorsen                 2                           Ugift                    Deres børn                                    Karby, Mors    

Sidsel Iversen                              20                        Ugift                    Tjenestefolk                                 Ø. Assels, Mors

Jens Kristjan Mortensen           18                        Ugift                    Tjenestefolk                                 Sillerslev, Mors

 

Thisted, Morsø Sønder, Karby, Karby by, Gaard, L.13, nr. 9, FT-1890, C6372

Navn:                                              Alder:                 Civilstand:         Stilling og erhverv:                      Fødested:        

Mads Markusen                          47                        Gift                       Husfader           Landmand        Assels              

Kirsten Andersen                        36                        Gift                       Husmoder                                     Sillerslev          

Poul Markusen                            17                        Ugift                    Barn                                                 Karby                

Anders Markusen                       14                        Ugift                    Barn                                                 Karby                

Mariane Markusen                     11                        Ugift                    Barn                                                 Karby                

Markvor Markusen                     9                           Ugift                    Barn                                                 Karby                

Marie Markusen                          7                           Ugift                    Barn                                                 Karby                

Ida Markusen                               5                           Ugift                    Barn                                                 Karby                

Katrine Sørensen                        20                        Ugift                    Tyende                                          Sillerslev          

Niels Andersen Mark                27                        Ugift                    Tyende                                          Nees                 

 

Ved folketællingerne i 1916 blev de økonomiske forhold for de enkelte personer også oplyst. Mads havde på dette tidspunkt en indkomst på kr. 4.000, hans formue var på kr. 31.400. Den pålignet skat til staten lød på kr. 117,45 og skat til kommunen var på kr. 283,04. Det er tydeligt, at familien har været dygtige, og har klaret sig godt. Skatteudgifterne var på dette tidspunkt også yderst overkommelige.

Ved folketællingen i 1930 blev hans indkomst også opgjort til kr. 4.000. Det tyder på, at beløbet var en slags standardbeløb for gården.

 

Død og mindeord

Mads døde den 29. november 1931 i Karby i en alder af 89 år, og han blev begravet den 5. december 1931 på Øster Assels Kirkegård. Mads og Kirsten var kun 4 måneder fra at kunne holde diamantbryllup (60 år).

Ved Mads Marcussens død skrev Morsø Folkeblad følgende nekrolog:

"Gaardejer Mads Marcussen i Karby døde i Søndags. Det er Sognets ældste Jordejer, som der ved er gaaet bort, idet han ved sin død besad den Ejendom, han gennem en meget lang Aarrække har drevet. De sidste Aaringer er det dog sket ved hans hjemmeværende Søns, Anders Marcussens, kyndige og solide Støtte. Og Sønnen og Forældrene kom, venlige, fredsæle og let omgængelige, som hele familien er, udmærket ja rosværdigt afsted med at dele Herredømmet og Styret over den store Bondegaards Drift. Forøvrigt var der herom slet ingen bestemt deling. Tilværelsen mellem dem var groet op sundt og naturligt af et godt forhold mellem Forældre og Børn. I de sidste Maaneder har Sønnen været indlagt på Sygehuset her, til stor sagn for Hjemmet, men han er nu i god bedring.

 

Mads Marcussen er født den 27. juni 1842 i Øster Assels og blev saaledes 89½ Aar gl. I 1872 den 26. Marts blev han og hans efterlevende Hustru gift og kunde altsaa om knap 4 Maaneder holde Diamantbryllup. Ved samme Tid købte de Gaarden på Karby Mark, flyttede hertil den 9. April næstefter og har siden boet der. Efter Almanakken og Forventningen hos de unge folk skulde det være begyndende Foraar, da de flyttede ind, men det blev det ikke. I 1872 havde vi en forrygende Eftervinter med stort Snefald, saa det kan siges at være en noget kold Modtagelse, de fik. Men Tiden derefter har været den i alle henseender god. De har passet deres bedrift og Gerning saavel ind- som udadtil med Flid og Dygtighed, hvorved de har vundet sig en solid og anset Stilling i deres Kreds. Det centrale i deres Tilværelse har været deres gode Hjemmeliv. I deres hyggelige og gæstfrie hjem med den veldrevne og o god orden værende Gaardbedrift var det altid en fornøjelse at komme.

 

Mads Markussen og Hustru har haft 6 børn, 3 sønner og 3 døtre. Den yngste af Døtrene, der var gift og boede i Vils, er død. De fire foruden nævnte hjemmeværende Søn er alle godt stillede og bor på Mors."

 

Kirsten Andersens død

Kirsten levede som enke nogle få år mere. Hun døde i Karby den 16. februar 1933 i en alder af 79 år.

Mads Markussen familiegravsten.jpg

Mads Markussens familiegravsted på Øster Assels  Kirkegård. Kilde DK-gravsten

 

Arne Bjørn Jørgensen