Tip-tip oldefar Mogens Jørgensen i fængsel for tyveri

 

For et stykke tid siden fandt jeg frem til følgende oplysning i folketællingen fra 1860:

 

Odense, Skovby, Bogense Købstad, , , Østergade, St. Annegade og Lillestræde, 109, raadhuset, FT-1860

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Mogens Jørgensen, 44 , Gift, huusmand, hensider i Bogense arest, , Weflinge sogn, Odense amt

 

Mogens Jørgensen er jo tip-tip-oldefar i lige linie på den fædrene side for Anne Katrine og Claus, så det er selvfølgelig yderst interessant at finde ud af, hvorfor han var i fængsel, og de nærmere omstændigheder herom. Han er også den første, der i denne direkte fædrene linie bærer navnet Jørgensen, idet hans far hed Jørgen Mogensen, og han er således en slags stamfader til Jørgensen – dynastiet.

 

I efterårsferien blev der tid til et smut til Landsarkivet i Odense, og med rigtig god hjælp af personalet her fandt jeg frem til en lang række dokumenter, som nærmere belyser sagen. Der var en arrestjournal fra Bogense Byfoged, samt politiets strafferegister, hvor sagen var grundigt belyst. Der er også yderligere oplysninger, som jeg ved et fornyet besøg på Landsarkivet i Odense fik få kopier af.

 

Jeg fik affotograferet de mange dokumenter, og hovedkonklusionen er:

Mogens Jørgensen blev taget for tyveri af en sæk hvede på den nærliggende Sandagergård, og han blev idømt hele 2 års fængsel herfor.

 

Jeg gik i gang med tydningen af de mange dokumenter, og efter et stykke tid kunne jeg ikke komme længere og bed derfor om hjælp i DIS-Forum for slægtsforskere Den erfarne slægtsforsker Jørgen Thue Pedersen tilbød sin hjælp, og han har ydet en stor og uvurderlig indsats med tydning, hvilket jeg er meget taknemmelig for. 

 

Grunddata for Mogens Jørgensen

Født den 8. februar 1816 i Veflinge sogn.

Døbt den 23. februar 1816

1829: Tjenestekarl hos Niels Madsen, Søndersø

Konfirmeret 1830 i Søndersø (AO, KB 1829-48, opsl. 43)

1830: I tjeneste i Seirup, Søndersø

1831: I tjeneste i Thorup, Skamby i 1½ år

1833-34: Tjenestekarl hos Hans Kristensen, Veflinge

1835: Tjenestekarl hos Christen Knudsen, Farstrup Mark

1836: Hos S. Jørgensen, Kosterslev

1836: Hos Rasmus Hansen Wede, Veflinge sogn

1836 – 1838: Gårdmand Lars Andersen, Nørre Esterbølle Mark

1838-40: Militærtjeneste ved Kongens 5. regiment i København

1840: Indsidder og daglejer i Nørre Sandager, Skovby

1845: Husejer og daglejer i Veflinge sogn

1860-1862: hensidder først i Bogense arrest og dernæst Forbedringsanstalten i Odense

Gift med Ane Nielsdatter den 31. marts i 1838

 

Børn:

  1. Ane Cathrine Jørgensen, f. 1838 i Nørre Sandager, Skovby
  2. Niels Peder Jørgensen, f. 7. april 1841 i Nørre Sandager, Skovby
  3. Ane Malene Jørgensen, f. 1843 i Nørre Sandager, Skovby
  4. Jesper Jørgensen, f. 25. december 1845 i Nørre Sandager, Skovby (tipoldefar)

    samt 4 yngre børn

 

Straffesagen

De tyede dokumenter følger her. De giver en spændende og detaljerede indsigt i både selve tyveriet, og i arbejdsforholdene dengang. Og dommen var barsk: 2 års i fængsel for tyveri an en sæk hvede, der blev stjålet for at skaffe mad til en fattig familie med kone og 4 små børn midt om vinteren.

 

Sagen giver også anledning til yderligere undersøgelser: Oplysninger om de yngste søskende, undersøgelse af hans militærtid i København, hvornår døde Mogens Jørgensen?, hvem var Anes forældre?

 

Jo mere man ved om forfædrene, jo mere opdager man, at man ikke ved! 

 

 

Kilder:

Arrest-Journal 1848 – 69, Bogense Byfoged, Skovby Herresfoged.

Løbenummer: 111

Navn, Stilling og Fødested: Husmand Mogens Jørgensen Fødested Bølmark

Alder: 44

Signalement: Blå øjne, Blond hår, mellem stor

Arresteret: (dato, Under hvis Jurisdiktion, Af hvilken årsag): 1. januar 1860, Skovby Herred, tyveri

Sagens udfald: Udmålt dom 2 års straf forbedringsanstalt i Odense

Afsonet straf efter dommen: Vand- og brød straf: Straffedage:  N, Mellemdage: N

Simpelt fængsel indtil forsvarlig fangested: 64

Udgået af Arresthæftet datom: 4. marts 1866

Sum af arrestdage: 64

Anmærkninger: #

 

 

Politiets strafferegister:

Hovedregister, pkt. 4: Justits og offentlige politisager  (foto 11 og 12)

Sag 2612: Skovby, 1860 Februar. side 362

3. Feb. . Tek. Jur. Baadsgaard

sender Udskrift af et Forhør

optaget i Anledning af

at Huusmand Mogens Jørgensen af Sandagergaard har gjort sig skyldig i Tyveri.-

8. Feb. beordret  Act---  ----- Proc Sol---- Defensor Proc  Jørgensen  

28 Feb. for Baadsgaard med Underretsdom af   28. februar:

29. februar: Appel?

   §4 blanket  fra Baadsgaard   

28. ------  -------

         ---   5 be

 

Foto 11 og 12 er så uskarpe, at jeg med rødt har valgt at markere det, jeg er usikker på, uden at slette/rette i det. (tror du ikke at ”Tek” er der hvor der står ”Feb.”?)

Det jeg har tilføjet med sort er jeg sikker på.

Det jeg har tilføjet med blåt er jeg ikke helt sikker på.

Det vil være godt med nye fotos.

 

Skovby Herredsfogeds arkiv. Politiprotokol 1859-63 (foto 21)

Fra index bagerst i bogen:

Jørgensen, Mogens Sandager Danmarkhuset  jævnfør overfor  62, 63, 65, 66, 69, 73

 

 

 

Side

Linie

Foto

Tekst

62

A

20

År 1860 den 6 Januar Form (Formiddag) Kl. 11 blev Skovby

 

B

20

Herred Politiret sat paa Raadhuset i Bogense og adm. (administreret) af

 

C

20

den ord. (ordinære) Dommer og Skriver i Overværelse af  Retsvidnerne

 

d

20

Burchardt og Mortensen

62

1

15 + 20

Hvor da blev continuert

 

2

15 + 20

Forhøret over Arrestanten Mogens

 

3

15 + 20

Jørgensen af Sandager

 

4

15 + 20

Efter Indkaldelse er mødt og fremstod:

 

5

15 + 20

1. Inspecteur Freisleben af Sandagergaard, som under

 

6

15 + 20

Tilbud af Ed paa given Anl.(Anledning) forkl.(forklarede) at han  Fredag Form.

(Formiddag). d. 30 f.m. (forrige maaned)

 

7

15 + 20

var reist til Odense og kom først til sit Hjem Løverdag aften  

 

8

15 + 20

og hørte da af hans Søn Avlsforvalter Freisleben at Huusm (Huusmand)

 

9

15 + 20

M. Jørgensen, der boer i Nærheden af Sandagergaard

 

10

15 + 20

Natten imellem Fredag og Løverdag havde stjaalet noget 

 

11

15 + 20

Hvede paa Loen og at han var anholdt efter at have vedgaaet

 

12

15 + 20

Tyveriet og bragt til Arresten i Bogense.  -  Han tilføier

 

13

15 + 20

at hans Søn der bestyrer Avlingen nærmest vil kunne

 

14

15 + 20

give Oplysning om Tyveriet og det  Stjaalnes Beskaffen-

 

15

15 + 20

hed, da han daglig og idelig er tilstede i Tærskeloen, hvor

 

16

15 + 20

Comp. (Comparenten, (den der afhøres)) sjældnere kommer. - Med  Hensyn

til Localet

62

1

16

forkl. (forklarede) han saavel Ladebygningen som de øvrige Udhuse

62

2

16

ligge isolerede fra Vaaningshuset og i de 3 sammenbyggede

62

3

16

Udhuusbygninger er ingen Beboelsesleilighed men ikkun

62

4

16

Kammere for Karlene, som imidlertid ligge i den mod-

62

5

16

satte Længde overfor Tærskeladen.  -    (Fl.  ulg.  aft.)?? aft. nok =aftrådt

62

6

16

2. Forvalter Erik Freisleben, som under Tilbud af Ed

62

7

16

paa given Anl. forkl.(arede) at Løverdag Morgen sidstl.(sidstleden) kom

62

8

16

Tærskerne paa Gaarden og fortalte Comp. at der var blevet

62

9

16

noget Hvede borte om Natten, hvorfor Comp. gik ned i

62

10

16

Tærskeloen og fandt da, at der var borttaget urenset Hvede

62

11

16

hvilket tydelig vidste sig, da der fra tvende Bunker som

62

12

16

laae paa Loen, var borttaget Noget af hver Bunke vel

62

13

16

omtrent 1 Par Skjæpper eller i det Hele en 4 a 5 Skjæpper.

62

14

16

Comp. fandt ikke Dør eller Luge aabnede og kunde derfor

62

15

16

ingen Formodning have om hvorledes Tyven var

62

16

16

kommen ind, men ved nærmere Undersøgelse fandt

62

17

16

Comp. udenfor Porten tydelige Spor i den bløde Jord

62

18

16

af en Person som med Støvler paa var gaaet fra Gaar-

62

19

16

den efter Esterbølle til og han forfulgte da Sporet til

62

20

16

Mogens Jørgensens Huus paa Østerbølle Mark, hvorfor han

62

21

16

fattede Mistanke til denne, der i flere Aar har arbeidet

62

22

16

paa Sandagergaard, hvorfor han anmeldte det Erfarede for

62

23

16

Sognefoged Hans Christensen, som i denne Skrivelse 

62

24

16

er anført og medfulgte denne (dem?) paa den foretagne Huus-

62

25

16

undersøgelse, hvor de som i Rapporten anført fandt

62

26

16

Hveden i M. Jørgensens Udhuus i en Sæk, som var dæk-

62

27

16

ket med Rapsfoder og han gjenkjendte strax Hveden

62

28

16

at være den som maatte være taget paa Tærskeloen

62

29

16

og at indhold(e) en 4 a 5 Skp. (skæpper) urenset Hvede, hvorimod 

62

30

16

Sækken ikke er deres Eiendom. – Han blev foreholdt

62

31

16+17

M. Jørgensen Forkl. (forklaring) om Maaden hvorpaa han er kom-

62

32

16+17

men ind i Tærskeladen, hvortil han bemærker, at han

62

33

17

ikke har antaget at Tyven maatte være kommen den

62

34

17

Vei ind, da Porten til Tærskeloen var tillukket og efter

62

35

17

Tærskernes Sædv. (sædvane) skulle Lugerne ogsaa være befundne lukke-

62

36

17

de ved Ankomsten om Morgenen, hvortil kommer

62

37

17

at Lugerne efter hans Formening ikke ere 1 Alen brede

62

38

17

og desuden forsynede med 2 Jernstænger paalangs og 1 paa

62

39

17

tvers og skjøndt 1 Stang i den eene Luge i flere Aar har været

62

40

17

løs og saaledes kunne skydes tilside, men han troer

62

41

17

ikke at et Menneske uden stor Vanskelighed kunne

62

42

17

krybe igjennem, men han ved det ikke da han ikke

62

43

17

nøiere har undersøgt denne Sag. – (Fl. neg. aft.  ??) aft. nok = aftrådt

 

1

18

Fri for Baaand og Fængsel frmsto (fremstod) Arrestanten

 

2

18

Mogens Jørgensen, som efter at være foreholdt

 

3

18

foranstaaende Forkl. (forklaring) havde derom Intet at erindre, idet

 

4

18

han for øvrigt vedblev sit Forrige og forsikkrede, at

 

5

18

det forholder sig rigtigt som han har forkl. (forklaret) og vedgaaet at 

 

6

18

han er gaaet igjennem Lugen som er nærmest ved Lodø-

 

7

18

ren ud til Gaarden, idet der i denne vel er 2 Jern-

 

8

18

stænger i Længden og 1 i Breden, men den ene Stang

 

9

18

i Længden, har i længere Tid været løs for neden og kunde

 

10

18

uden nogensomhelst Vanskelighed tages ud og der blev

 

11

18

derved en fin stor Aabning at han magelig kunde

 

12

18

krybe derigjennem og udføre dette ved at klynge sig

 

13

18

op og derefter krybe ind og ligeledes ud igjen, da den ikke

 

14

18+19

er høire fra Jorden end omtrent til hans Skuldre. -

 

15

18+19

Efterat være gaaet ud satte han igjen den løse Jernstang

 

16

18+19

i, og trak blot Lugen til uden at aflukke den med Kram-

 

17

18+19

pen, som han Selvfølgelig ikke kunde da Krampen var

 

18

18+19

indvendig. -

 

19

18+19

Forvalter Freisleben, der  havde paahørt Arrestantens

 

20

18+19

Forkl. (forklaring), henholdt sig til sit Forrige med Hensyn til den om-

 

21

18+19

meldte Luges Beskaffenhed og Vanskelighed efter hans Forme-

 

22

18+19

ning af for et voxent Menneske, skjøndt han, som Arre-

 

23

18+19

stanten ikke er meget bredskuldret at  krybe igjen(nem) denne

 

24

18+19

Aabning, og han forbeholdt sig nærmere derom at erkl. (erklære)

 

25

18+19

før efter Undersøgelse og efter Conferense med Tærskerne 

 

26

18+19

da det forekommer ham at de have yttret at Lugen               

 

27

19

skulde have været lukket om Morgenen da de kom til

 

28

19

Tærskeloen -  Aft. (Aftraadt)-  Forhøret blev for i dag

 

29

19

sluttet og udsat. – Arrestanten  aft. og afg. til Bevogt-

 

30

19

ning.-   Politiretten  hævet.          Retsvidner

 

31

19

Underskrevet: K. Baadsgaard  Burcharth  F. Mortensen

 

 

Side

Linie

Foto

Tekst

 

1

22

Aar 1860 den 12. Jan(uar)  Form.(iddag) Kl. 11 blev Skouby Herreds

 

2

22

Pltrt (Politiret) sat paa Raadhuset og adm. af den ord. Dommer og Skriver

 

3

22

i  Overværelse  af Retsvidnerne Mortensen og Olsen

 

4

22

                              hvor da blev continueret

 

5

22

                              Forhøret over Arrestanten Mogens

 

6

22

                              Jørgensen af Sandager for Tyveri.

 

7

22

Efter Tilk. (Tilkaldelse) mødte og fremstod:

 

8

22

Forvalter Freisleben som under Tilbud af Eed

 

9

22

i Henhold til sit Forrige forkl.(arede) at han efter at have

 

10

22

undersøgt Localiteterne ved Tærskeloen og den ommeldte

 

11

22

Luge finder at der Intet kan være til Hinder for at antage

 

12

22

Arrestantens Forkl.(aring) at han er gaaet derigennem for

 

13

22

rigtig, idet han troer(?) at naar den ommeldte løse

 

14

22

Jernstang udtages bliver der nedenfor Tverstangen

 

15

22

en Aabning af ca. 16½ Tomme lang og 10½” bred og oven-

 

16

22

for  bemeldte Tværstang en Aabning af 19” lang og 10½”

 

17

22

bred, hvorigjennem og navnlig den øverste et Men-

 

18

22

neske kan let gaae og holder det lettest at gaae derigjennem

 

19

22

da de ved at tage fat i Tværstængerne med Hænderne

 

20

22

uden Vanskelighed kan klynge dem op og krybe igjennem

 

21

22

hvilket en af deres Tærskere har vist efter Comp. Anmod-

 

22

22

ning, at det uden Vanskelighed kunde udføres. - Han

 

23

22

tilføier endnu at han efter Dommerens Anmodning

 

24

22

har medbragt til Retten de 2 Tærskere, navnligen med

 

25

22

Hensyn til Arrestantens Forkl. om ved sin Bortgang 

 

26

22

blot at have trukken lugen til.  - aft. – (ser ud til at være slettet)

Side

Linie

Foto

Tekst

 

33

24 u-

Fri for Baand og Fængsel fremstod Arrestanten  Mo-

 

34

24 sk-

gens Jørgensen, som efterat være foreholdt foran-

 

35

24 ar-

staaende Forklaringer havde denne(?) Intet at erindre idet

 

36

24 p

han(?) vedblev sin forhen afgivne Forklaring, der medføre/andføre(?)

66

1

25

Sandhed med Bemk*, at han er gaaet igjennem den

(*sluttegnet er det, der bruges i fork. ”mk”(=mark); jeg tror der menes:

”Bemærkning”)                                                        

 

2

25

nederste Aabning, som dannes i Lugen naar den

 

3

25

ene Jernstang borttages ved at dreie sig paa Siden saa-

 

4

25

ledes at den ene Skulder derved kommer opad, da Aab-

 

5

25

ningen er størst i Længden. -   Han  tilføjer, at han havde

 

6

25

sine Støvler paa da han var inde i Laden, men at

 

7

25

Sporet der ikke har kunnet vise sig paa det haarde Loegulv.

 

8

25

Han vedblev iøvrigt sin afg.(afgivne) Forkl.(-arings) Rigtighed og erkjen-

 

9

25

der Forpagter Freislebens Eiendomsret til den hos ham  

 

10

25

forefundne Hvede. – Den til Retten oversendte Sæk med

 

11

25

Hvede blev ham foreviist og erkiendte han Sækken som

 

12

25

hans Eiendom og den deri værende Hvede at være

 

13

25

den samme som han den ommeldte Nat har taget

 

14

25

paa Logulvet paa Sandagergaard ud af 2 paa Logulvet

 

15

25

værende Bunker Korn. – Hveden er som anført urenset

 

16

25+26

Sækken aldeles fuld og i den nuværende Tilstand indeholder

 

17

25+26

samme omt(rent)  6 Skp (Skæpper) og vil efter hans Formening i renset

 

18

25+26

Tilstand udkomme paa 4 a 5 Skp. Hvede.- Den ommeldte

 

19

25+26

Hvede blev af Forvalter Freisleben besigtiget og skjøndt

 

20

25+26

han selvfølgelig ikke kan fuldkommen erkjende samme

 

21

25+26

som deres Eiendom anfører han det dog som utvivlsomt

 

22

25+26

efter Hvedens Beskaffenhed i Forhold til den øvrige Hvede

 

23

25+26

paa Loen, ligesom ogsaa han antager at den i aldeles

 

24

26+27

renset Tilstand eftersom der ikkun findes lidet Avne deri

 

25

26+27

vil udgjøre en 4 a 5 Skp. (Skæpper). – Hveden blev af Rettens

 

26

26+27

Vidner vurderet til 4 rd 3 mk mod hvilken Værdi

 

27

26+27

Arrestanten Intet havde at erindre ligesom ei heller

 

28

26+27

Bestjaalne og blev derefter Hveden afleveret til Forvalter

 

29

26+27

Freisleben imod at han efter at have udtømmet Sækken

 

30

26+27

afleverer denne paa Arrestantens Bopæl. - Forvalter 

 

31

26+27

Freisleben aft. -   Arrestanten forkl.(arede)

 

32

26+27

at han er født i Weflinge Sogn. 44 Aar gl. og at hans Skudsmaal

 

33

26+27

der indeholder hans Daabs og Confirmationsattest tilli- 

 

34

26+27

ge med Oplysning om hans senere Opholdssteder findes

 

35

26+27

paa hans Bopæl og vil af hans Kone paa Anfordring blive

 

36

26+27

udleveret, idet han forøvrigt forsikkrer at hans Kone

 

37

26+27

var uvidende om det af ham forøvede Tyveri lige indtil

 

38

27

den Stund, da Sognefogden og Mændene kom tilstede og

 

39

27

fandt Hveden hos ham. –  Arrestanten aft. og afg. til

 

40

27

Bevogtning. -  Forhøret for i dag sluttet og udsat.

 

41

27

Politiretten hævet.                     Retsvidner

 

42

27

(Underskrevet): Baadsgaard,     F. Mortensen P. Olsen

 

Forhør af hustruen Ane Nielsdatter:

Side

Linie

Foto

Tekst

69

1

28

2.   Forhør over Arrestanten Mogens Jør-

 

2

28

gensen af Sandager for Tyveri.

 

3

28

Efter Tilkaldelse var mødt og fremstod Arrestanten M.

 

4

28

Jørgensens Kone Ane Nielsdatter, som efter at være

 

5

28

formanet til at sige Sandhed under Tilbud af Eed forkl.(arede) 

 

6

28

at hun var aldeles uvidende om det af hendes Mand

 

7

28

M. Jørgensen paa Sandagergaard forøvede Tyveri lige indtil

 

8

28

det Øieblik, da Sognefogeden tilligemed  Forvalter Freisleben

 

9

28

og 2 Mænd kom til deres Huus og fandt i Udhuset skjult en Sæk

 

10

28

med Hvede.-  Hun benægter med Bestemthed, at hendes Mand

 

11

28

har aabenbaret for hende, at han denne Gang eller tidligere

 

12

28

har bragt Korn i deres Huus fra Sandagergaard og forsikkrer

 

13

28

at hun ikke har bemærket at hendes Mand den ommeldte

 

14

28

Nat har forladt sit Huus eller været borte derfra førend hun

 

15

28

om Morgenen Kl. henimod 6 som sædvanlig gik til Ar-

 

16

28

beide i Esterbølle. -  Hun  tilføier at hun ligger i samme Stue

 

17

28

og Seng som Manden, men forsikkrer at hun ikke har 

 

18

28

bemærket at han er staaet op om Natten og er gaaet ud af

 

19

28

Værelset, men siger at hun Aftenen forud kom noget sildig

 

20

28

i Seng Kl. henimod 12, da de havde en Skrædder i Huset, som hun

 

21

28 + 29

sad for indtil han var færdig som først var henimod Kl. 12 og hun

 

22

28 + 29

indrømmer derfor Muligheden i at hun har sovet noget haardt

 

23

28 + 29

og mere (?) end sædvanlig. – Hun tilføier endv.(idere) at de have 4 smaa

 

24

28 + 29

Børn hjemme hvoraf (d)en Ældste en Dreng er 12 Aar gl men

 

25

29

 at Selvfølgelig hverken han eller de andre Børn har mærket

 

26

29

noget til at hendes Mand har været ude om Natten. - Hun

 

27

29

har omt.(rent) 22 Aar været gift med M. Jørgensen idet hun saavidt

 

28

29

hun erindrer i Foraaret 1837 blev gift med ham og tog Bolig i ????

 

29

29

Huset hos hendes Fader, der nu er død og var Fæstehuusmand under

 

30

29

Grevsk.(-abet)  Gyldensten.  -  Hun afleverede Mandens Skudsmaal

 

31

29

som fandtes i deres Gjemmer og som er begyndt 25 April

 

32

29

1830 og sluttet 3. Nov 1836, da han blev  anmeldt til Tilgang i

 

33

29

Sandager sogn. -   ???-eg. aft.. -

 

34

29

Fri for Baand og Fængsel fremstod Arrestanten Mogens

 

35

29

Jørgensen, som efterat være foreholdt foranstaaende 

 

36

29

Forkl.(aring) vedblev sit Forrige og sin Forsikkring om at hans 

 

37

29

Kone har været og er uvidende om det af ham forøvede Tyveri

 

38

29

indtil den Tid da Anholdelsen af Hveden blev foretaget i hans

 

39

29

Huus, og at hun ikke har bemærket at han om Natten stod

 

40

29

op og gik ud, idet han tilføier at han var vel borte en

 

41

29

Timestid og antager at han er kommen hjem Kl.

 

1

30

imellem 4 og 5 og gik derefter ikke tilsengs men

 

2

30

forblev oppe indtil han gik paa Arbeide Kl. 5 ???

 

3

30

Med  Hensyn til sit foregaaende Levned forkl.(arede)

 

4

30

han saal.(edes): Han er 44 Aar gl., Søn af  Hmd (Husmand) Jørgen Mogen-

 

5

30

sen og Hustru Ane Rasmusdatter af Weflinge Sogn og Weflin-

 

6

30

gemk (-mark), er døbt i Weflinge Kirke men confirmeret i Sønder-

 

7

30

sø, da han før sin Confirmation kom i Tjeneste hos

 

8

30+31

Niels Madsen i Søndersø. – Efter Confirmationen

 

9

30+31

Paaske 1830 tjente han først i Seirup, Søndersø Sogn, der-

 

10

30+31

efter i Thorup, Skamby Sogn ½ Aar, derefter hos Hans Chri-

 

11

30+31

stensen, Weflinge i 2 Aar, hos Christen Knudsen Farstrup

 

12

30+31

1 Aar, derefter hos S?. Jørgensen i Kosterslev, derefter

 

13

30+31

til Gmd (gaardmand) Rasmus Hansen Wede (måske=Vædle?) Veflinge sogn

 

14

30+31

indtil Novbr 1836, da han flyttede til Sandager

 

15

30+31

Sogn og tjente Gmd Lars Andersen paa N. Esterbølle  

 

16

30+31

MkAar indtil April Maaned 1838, da han blev

 

17

30+31

indkaldt til Krigstjenesten og til Kongens Regiment

 

18

30+31

i  Kjøbenhavn, hvor han tjente i 2 Aar. -  Han 

 

19

30+31

blev forevist det til Retten overleverede Skudsmaal

 

20

30+31

som han erkjendte at være sig tilhørende, idet han bem?

 

21

30+31

?mærker? at den sidste Tjeneste hos Lars Andersen

 

22

30+31

ikke er paaført Skudsmaalet, og at han blev gift førend

 

23

30+31

han i 1838 kom i Kongens Tjeneste. – En bekræftet Gjenpart

 

24

30+31

af Skudsmaalet blev fremlagt og taget til Følge.

 

25

31

Forhøret for da sluttet og udsat og Arrestanten

 

26

31

afg. (afgivet) til Bevogtning.

 

27

31

Politiretten hævet.                   Retsvidner

 

28

31

(Underskrevet):  Baadsgaard,   Burcharth,   Mortensen

 

  Sandagergård år 2006

 

Side

Linie

Foto

Tekst

 

1

0

3.  Forhør over Arrestanten Mogens Jørgensen. -

 

2

0

Dommeren freml.(agde) Straffeattest for Lunde og Skam Herre-

 

3

0

der og en Skriv.(else) af 23 dennes fra 5 InfBatt. (=Infanteri Bataillon) i Odense.

 

4

0

Do. frml. Doc. act. saal.: Arrestanten M. Jørgensen

(nok?= dommeren fremlagde dokumenter i acten saaledes??)

 

5

0

Som løs og ledig blev fremstillet, som blev foreholdt  de freml.

 

6

0

Doc. erkjendte samme at være sig vedkommende, idet han

 

7

0

med Hensyn til sidstnævnte Skriv.(else) forkl.(arede) at han har i sin

 

8

0

Tid staaet ved 5 Comp. Kongens Reg. og at han i Tjenesten  an-inde(??)

 

9

0

Benævnte?Lindetgghuus?/Lindebjerghuus?) og ben.(ægtede?) forøvrigt som forhen?

 

1

1

nogensinde at være straffet.  Aft. og afg. til Bevogt-

 

2

1

ning. Forhøret udsat. -

 

Side

Linie

Foto

Tekst

 

1

2

2. Forhør over Arrestanten Mogens Jørgensen

 

2

2

af Sandager.-

 

3

2

Dommen frml. (fremlagde) en Skriv. af 31. fm (forrige maaned) fra 5te Inf. Bat.

 

4

2

med hosfølgende Straffeattest af Straffattest  fra/for? Skouby

 

5

2

Herred indbefattet Gyldensteens Birk --   f--l

 

6

2

--- act. ---(?):  Arrestanten der fri for Baand og

 

7

2

Fængsel var tilstede erkjendte de freml.(-agte) Doc. at være

 

8

2

sig  vedkommende og hvorved? han Intet havde at erindre

 

9

2 + 3

og da han forøvrigt ikke havde Noget at  begjære Proto-

 

10

2 + 3

collen tilført blev Forhøret sluttet til Beskrivelse.

 

11

2 + 3

Arrest. aft. og afg. til Bevogtning. – (Arrestanten aftraadt og afgivet ….)