6. oktober 2010

Sander Dich – skotten, der tog til Bornholm

En af mine ældste kendte aner er Sander Dich. Han blev født i Dysart i Skotland omkring år 1571, og ernærede sig som skipper og købmand. På sin færd kom han også til Svaneke på Bornholm, og her stiftede han familie.

Min familiesammenhæng til Sander Dich

Sander Dich                                  født omk 1571  død 12 maj 1612

 

Eskild Sandersen Dich              født omk 1600  død efter 1663                                

 

Sander Eskildsen Dich              født omk 1634  død 25 mar 1711                                

 

Eske Sandersen Dich                født 1659  død omk 10 sep 1705                                  

 

Hans Eskesen Dich                     født 10 maj 1703  død 1 apr 1762                                    

 

Margrethe Hansdatter Dich   født 1736  død 14 okt 1813                            

 

Karen Hansdatter Kam            født 1770  død 1801 - 1814                                 

 

Hans Carl Holm                            født 18 jun 1807  død 2 jun 1875                                       

 

Carl Lorentz Holm                      født 5 sep 1838  død 13 jul 1876                                    

 

Ingeborg Marie Holm               født 12 maj 1864  død 6 jul 1918                         

 

Maren Elisabeth Petersen     født 4 apr 1899  død 20 maj 1980                             

 

Else Marie Jørgensen               født 14 maj 1924  død 13 sep 2008                                 

 

Arne Bjørn Jørgensen              født 10 jul 1949                                 

 

 

Sander Dich er 9 x tipoldefar til Arne Bjørn Jørgensen

 

Sander Dich gravsten.JPG

Sander Dichs gravsten. Foto: Ole Steen Jørgensen

 

Fra artiklen "Den bornholmske slægt Dich" i Personalehistorisk Tidsskrift 1984 af Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv:

Den skotsk-fødte skipper og købmand Sander Dich var en af Svanekes fornemste borgere og fandt sit sidste hvilested under kirkegulvet i Svaneke kirke. I dag findes stenen på kirkegården støttet op mod nordmuren. Den er af rød sandsten og måler 197x120 cm; i hjørnerne er der evangelist-symboler, nederst 2 næsten udviskede våbenskjolde. Indskriften lyder:" Jeg vedt at her under ligger begrafen erlig oc Welfornemme mand Sander Dich borger oc invaner i Svanecke paa Boringholmb oc er barnfød i Sckotland i Deytert som salig udi Herren hensof den 12 Maius Anno 1612 Gud gifve hannem med alle tro christne og gledelig opstandelse paa den yderste dommedag hans alder 41 a".

 

Sander Dich var beskæftiget med fragtfart på Nordsøen og Østersøen. Hans fødeby, som nu staves "Dysart", var ifølge Øresundstoldregnskaberne på 1540- og 1600-tallet hjemsted for talrige handelsskibe. Herfra udskibedes bl.a. salt, en af tidens vigtigste handelsvarer. Allerede før år 1600 må Sander Dich have haft forbindelse med Bornholm, idet Hammershus Lensregnskaber 1598/99 meddeler, at Sander Skott (således kaldes han oftest i de samtidige kilder) blev idømt en bøde på 9 daler for et overfald på en svensk skipper.

 

I Øresundstoldregnskabernes  opgørelse over de enkelte toldekspeditioner, som altid angiver skippernes navne, finder vi Sander Dich (Scott) adskillige gange, således i 1590/91: " Alexander Skott fra Dundee, kom fra Königsberg". I 1591 kommer han fra Danzig og i 1596 fra Danzig med ballast. Undere Kalmarkrigens danske flådebevægelser træffer vi Sander Dich som leverandør af Danzigøl til krigsflåden. Hammershus Lensregnskab for 1611 (det første krigsår) indeholder således en kvittering dateret 27/7 1611, hvorefter Hans og Sander Skotte, borgere i Svaneke, kvitterer for 26 Rdlr. modtaget for levering af Dantøl til Peder Galt, kaptajn på "Penitenzen". Kvitteringen er forsynet med leverandørens segl, der bærer bogstaverne S.D. (Sander Dich) og H.D. (Hans Dich).

 

Sander Dichsgade.jpg

En gade nær kirkepladsen i Svaneke er opkaldt efter Sander Dich.

Foto: Niels Westh

 

Hustru: Karina Didrichsdatter  leveår: 92

     Født: omk 1575 og død: efter 1667  

      Bopæl i 1650 i Bogfinkehuset i Svaneke 

            

Fra "Den bornholmske slægt Dich":

Karina Didrichsdatter indtager en enestående position i bornholmsk genealogi.

Ikke alene er hun gennem sit ægteskab med Sander Dich stammoder for den kendte

og udbredte Dich-slægt, men ved sit andet ægteskab med den ligeledes fra

Skotland kommende skipper David Wolsen blev hun tillige stammoder for den ikke

mindre kendte bornholmerslægt Wulffsen.

 

Hendes oprindelse er ikke kendt, men hun synes ikke at høre til nogen af øens

gamle bondeslægter, ej heller synes hun at have tilknytning til øens

embedsslægter.

Hun overlevede sin anden mand David Wolsen i mange år og opnåede således en

meget høj alder. I Rigsarkivets jordebogs- og konstributionsregnskab noteres

hun så sent som i 1660'erne som ejer af jordegods i Ibsker, men i 1667 udgår

hun af disse regnskaber.

 

 

Antal efterkommere efter Sander Dich

Sander Dich og hustru Karina Didrichsdatter er stamfader og stammoder til en meget omfattende efterslægt på Bornholm.

Pr, dags dato har jeg registreret følgende antal efterkommere opgjort pr. generation i min slægtsdatabase.

                            Efterkommere     Ægtefæller

Generation  1                      1                1

Generation  2                      2                0

Generation  3                       7               7

Generation  4                     24             25

Generation  5                     69             29

Generation  6                    101            52

Generation  7                    126             70

Generation  8                      97             56

Generation  9                     119            74

Generation  10                   162          105

Generation  11                   208          106

Generation  12                   215            45

Generation  13                     55             28

Generation  14                     37               7

Generation  15                     10               0

I alt                                      1.233          605

 

Navne på efterkommere

De mest almindeligt forekommende efternavne på Sander Dichs efterkommere i min slægtsdatabase ses her.

Navn                                        Mænd    Kvinder   I alt

Dich                                          124        111        235

Kofoed                                       80          81         161

Larsen                                        42          40          82

Hansen                                       45          32          77

Sonne                                         35          30          65

Jensen                                        29          30          59

Nielsen                                       34          22          56

Blem                                           19          27          46

Jørgensen                                  29          14          43

Holm                                          20          19          39

Pedersen                                   19          11          30

Andersen                                   16          13          29

Madvig                                       18           9          27

Ipsen                                          12          15          27

Westh                                        16           7          23

Rasmussen                                 6          15          21

Jensdatter                                  0          21          21

Hermansen                              12           7          19

Møller                                         8          10          18

Pedersdatter                              0          18          18

Bidstrup                                    11           6          17

Sommer                                      6          10          16

Poulsen                                       7           8          15

Munch                                        7           8          15

Hansdatter                                 0          15          15

Jakobsen                                     8           6          14

Dik                                                8           6          14

Grove-Stephensen                     9           4          13

Jacobsen                                      5           8          13

Bohn                                             5           8          13

Olsen                                            8           4          12

Mikkelsen                                    6           6          12

Marcher                                       6           6          12

             

 

Arne Bjørn Jørgensen