23. juli 2012

Slægtssammenfald mellem min søn og svigerdatter

For nogle år siden opdagede jeg et slægtssammenfald mellem min kone og mig selv, og nu er jeg stødt på et slægtssammenfald mellem min søn Claus og hans kone Amalie.

Sammenfaldet kædes sammen af stamfaderen justitsråd, borgmester m.v. Daniel Tonnies Lavætz (1784-1864).

Amalie Galbo-Jørgensens  slægt

Augusta Charlotte Margrethe Lawætz (1826-1906) er datter af Daniel, og hun blev gift med Peder Christian Garde (1816-1894).

 

                                              Peder Schwane Garde ( 1759-1806)

Janus Andreas Garde  (1792-1874)                    Hans Georg Garde  (1790-1875

Hans Georg Friboe Garde  (1825-1885)            Peder Christian Garde (1816-1894) g.m. Augusta Lawætz

Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)

Hans Georg Garde (1889-1984)

Else Garde (f. 1921)

Charlotte Galbo

Amalie Galbo-Jørgensen

 

Peder Christian Garde er altså fætter til Amalies tiptipoldefar Hans Garde   

                                        

Claus Bjørn Galbo-Jørgensens slægt     

Augustas bror Daniel fik sønnen Valdemar, der er gift med en søster til Clauses tipoldemor.

 

                                                  Carl Lorentz Holm (1838-1876)

Ingeborg Marie Holm  (1864-1918)            Klara Holm (1876-1948) g.m. Valdemar Lawætz

Maren Elisabeth Petersen (1899-1980)

Else Marie Jørgensen (1924-2008)

Arne Bjørn Jørgensen                           

Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

 

Klara Holm er altså søster til Clauses tipoldemor  Ingeborg Holm    

 

 Klara Lorentze Hansine Holm. Klara og Valdemar Lavætz blev den 18. november 1899 gift i Jesuskirken i Valby, hvor mit barnebarn Otto Williams Jørgensen er døbt.

 

Borgmester Daniel Tonnies Lawætz

Stamfaderen til slægtssammenfaldet er en spændende person. Han blev født den 23. december 1784 i København som søn af justitsråd Christian Otto Lawætz og hustru Margrethe Elisabeth Andresen.  Christian Otto Lawætz er indvandret fra Rendsburg i Holsten omkring 1770. Daniel var barn nr. 7 i en stor børneflok på 10.

 

I 1801 bor han sammen med sin mor, som nu er enke, samt 6 af sine søskende i Sankt Annæ kvarteret i København.

 

Han bliver omkring 1822 gift med Susanne Michaeline Thaning og de får børnene Daniel (1824), Augusta (1826) og Emilie (1931).

 

I 1827 bliver han byfoged i Nyborg, og i 1834 er han justitsråd (det svarer til medlem af Højesteret) og herredsfoged i Merløse og Tuse herreder i Sydsjælland.  Herredsfoged er en kongelig embedsmand, som indehaver højeste politi- og domsmyndighed i herredet.

 

I 1850 er han borgmester i Næstved og herredfoged i Tybjerg herred i Præstø Amt.

 

Præstø, Tybjerg, Næstved Købstad, Brofjerding - Kjøbmagergade, No. 232-233, 196, FT-1850, C6628

Navn:                                   Alder:                            Civilstand:         Stilling i husstand/Erhverv:      Fødested:

Daniel Tonnur Lavatz                60                        Gift                       Justitsraad, Borgmester i Næstved

og Herredsfoged i Thybjerg   Kjøbenhavn    

Susanne Michalline                   51                        Gift                       Gift med fornævnte Gederdal,  Siælland??   

Augusta Lavatz                            23                        Ugift                    Datter af fornævnte                    Nyborg             

Emilie Lavatz                                19                        Ugift                    Datter af fornævnte                    Holbech           

Karen Jensdatter                        32                        Ugift                    Tjener fornævnte                        Feurwach         

Anne Marie Hansdatter            24                        Ugift                    Tjener fornævnte                        Holsted            

Karen Jensdatter                        27                        Ugift                    Tjener fornævnte                        Vridsløse         

Hans Larsen                                 39                        Ugift                    Tjener fornævnte, Fuldmægtig Cand. Juris.  

Hans Hansen                               24                        Ugift                    Tjener fornævnte                        Taageskov

Carl Wilhelm Bjørnsen              41                        Ugift                    Tjener fornævnte, Fuldmægtig Cand. Juris.

Carl Frederik Christian Clausen?? 22                Ugift                    Tjener fornævnte, Fuldmægtig, Exam. Juric.

Carl Abel Henrich Kampmann  16                      Ugift                    Tjener fornævnte, Contorist    

Den 16. januar 1855 bliver han udnævnt til Etatsråd. Det var en dansk titel, som indtil 1909 uddeltes af kongen og medførte plads i 3. rangklasse med ret til at indskrive sine døtre i Vemmetofte Kloster. Selv om titlen sprogligt betyder statsråd, var den rent honorær.

Næstved Avis 16/1 1855: ”Byen er idag i festlig Bevægelse, idet dens højagtede Borgmester, Hr. Justitsraad Lawætz, feirer sit 50-aarige Embedsjubilæum. Under 6te dennes er Borgmester, Byfoged og Raadstueskriver i Næstved samt Herredsfoged og Herredsskriver i Tybjerg Herred, Justitsraad D.T. Lawætz allernaadigst udnævnt til Etatsraad. Og to dage senere: I Anledning af Festdagen var hos Gjæstgiver Næsted af omtrent 60 Mænd fra Land og By arrangeret en Diner. Efter Dineren afhentedes Etatsraad Lawætz af Jurisdiktionens Bønder med Fakler; han førtes nu til Byens Sangforening, hvis Lokale var smukt dekoreret og over en Grotte læstes her i Transparent: Jubilaren lykønskes af skjönsomme Medborgere”

 

Næstved borgmestergård ca. år 1900. Kilde: Næstved Avis.

 

På sine gamle dage flytter han tit Christiansholmsvej 10 på Frederiksberg, og han dør den 7. juni 1864 af alderdom, og begraves på Frederiksberg den 11. juni 1864. Han blev 79 år gammel.

 

København, Sokkelund, Frederiksberg, Christiansholmsvej - Nyvej, Et Hus, 48 - F1, FT-1860,

Navn:                                    Alder:                           Civilstand:         Stilling i husstanden:Erhverv:  Fødested:        

Daniel Tonnies Lawetz             76                        Gift                       Etatsraad. Ejer af Stedet          København     

Susanne Lawetz, f. Thaaning  66                        Gift                       Hustru                                             Køge                 

Emilie Lawetz                          28                             Ugift                    Datter                                              Holbæk            

Karen Jensdatter                        43                       Ugift                    Tjenestepige                               Fensmark Sogn

Carl Jensen                             19                             Ugift                    Tjenestekarl                                 Slagelse          

 

Kilder

-          Folketællinger

-          Kirkebøger

-          Ole Plannthins slægtsside

-          Webside om Roskildes historie

-          Næstved Avis

-          Nygårds sedler

-          Else Marie Jørgensen

-          Slægtsforskerens ABC af Jørgen Green

-          Wikipedia

-          Rosenkamp webside

-          Tiemo Hollman – tysk webside

 

Arne Bjørn Jørgensen